IT_waga_sąd_BPK

Sztuczna inteligencja pomaga blokować rachunki bankowe.

czym jest stir ?

STIR jest to akronim od systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

System ten ma na podstawie dostępnych danych bankowych pomagać w przeprowadzeniu analizy ryzyka wystąpienia wyłudzeń skarbowych.

Analizą ryzyka zostały objęte rachunki tzw. podmiotów kwalifikowanych. Nie zagłębiając się w definicję ustawową, do jej zbiory wchodzą wszyscy przedsiębiorcy, również Ci prowadzący działalność gospodarczą.

STIR nie obejmuje zatem swoim zakresem jedynie prywatnych rachunków osób fizycznych, służących do ich osobistych rozliczeń.

nieprecyzyjny przebieg analizy

Analiza ryzyka wystąpienia wyłudzeń skarbowych następuje dwutorowo.

Po pierwsze, izba rozliczeniowa, na podstawie przyjętych przez siebie algorytmów, ustala w odniesieniu do wspomnianego podmiotu kwalifikowanego (przedsiębiorcy), wskaźnik ryzyka..

Czyni to zgodnie z nieprecyzyjnym i niezweryfikowanym wskazaniem ustawowym brzmiącym enigmatycznie:

…stosując “najlepsze praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw oraz przestępstw skarbowych”.

Wskaźnik ryzyka ustala się nie rzadziej niż raz dziennie !.

Przy ustalaniu wskaźnika ryzyka STIR uwzględnia się również dodatkowe kryteria: ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne i powiązań.

Po drugie, Szef KAS dokonuje analizy ryzyka w oparciu o wskaźnik ryzyka udostępniony przez izbę rozliczeniową, informacje i zestawienia dotyczące rachunków podmiotów kwalifikowanych i dokonywanych transakcji przekazywane przez izbę rozliczeniową, a także inne posiadane dane.

Co istotne, analiza ryzyka opiera się w dużej mierze na wykorzystywanych przez STIR niejawnych algorytmach oraz oprogramowaniu.

niedostateczna weryfikacja człowieka

Ingerencja człowieka następuje dopiero po wstępnym, komputerowym przeanalizowaniu danych, w oparciu o którą to analizę organy państwowe podejmują konkretne rozstrzygnięcia.

Mogą to być rozstrzygnięcia m.in. w zakresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, odmowy rejestracji jako podatnika podatku VAT lub wykreślenia z rejestru jako podatnika podatku VAT).

Powyższe wskazuje, że rozstrzygnięcia, które mają tak istotny wpływ na działalność gospodarczą podmiotów kwalifikowanych, czasami wręcz uniemożliwiając ich dalsze funkcjonowanie.

Rozstrzygnięcia te są dokonywane w oparciu o automatyczną analizę danych, co powoduje, że o losie podatnika tak naprawdę decyduje algorytm.

Rolę, jaką odgrywa algorytm przy podejmowaniu przez organy państwowe konkretnych rozstrzygnięć, można pokazać na przykładzie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

statystyka nie kłamie

Rzeczona blokada jest stosowana na okres nie dłuższy niż 72 godziny na żądanie Szefa KAS, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka wskazują, że kontrolowany podmiot może wykorzystywać działalność banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych.

To właśnie automatyczna analiza danych w ramach STIR stanowi podstawę blokady rachunku.

Co więcej, blokada taka może  zostać przedłużona na okres do trzech miesięcy.

Do przedłużenia wystarczy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania przez podatnika zobowiązań podatkowych, przekraczających równowartość 10.000,00 euro.

Jak wynika  ze Sprawozdania Krajowej Administracji Skarbowej za 2018 rok, w okresie od maja do grudnia 2018 roku w ramach STIR na okres 72 godzin zablokowano 41 rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych.

Następnie we wszystkich wskazanych przypadkach dokonano przedłużenia tej blokady.

Tym samym blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego na 72 godziny, dokonywana jest przede wszystkim w oparciu o wskaźnik ryzyka.

Wskaźnik ten ustala algorytm. Przy tym jest on jednoznaczny z podjęciem przez Szefa KAS decyzji o jej przedłużeniu na dalszy okres.

Automatyczna analiza danych w ramach STIR determinuje zatem rodzaj rozstrzygnięć wydawanych przez organy państwowe.

nie wiemy jak działa stir

Na koniec należy zaakcentować, że zarówno informacje o wskaźniku ryzyka, jak i sposób działania algorytmu, nie podlegają udostępnieniu podmiotom kwalifikowanym.

Posiadacze rachunków zatem, w sytuacji blokady , nie są w stanie skutecznie bronić się.

Nie wiedzą oni, jakie czynniki zadecydowały o tym, że algorytm uznał, iż mogą mieć oni związek z wyłudzeniami skarbowymi.

Podsumowując, działania władz państwowych, mające na celu uszczelnianie systemu podatkowego, należy co uznać za pozytywne.

Stosowanie przez organy narzędzia  nie powinny stanowić jednakże mechanicznej podstawy wydawania tego rodzaju postanowień.

Tego rodzaju postanowienia są niejednokrotnie bardzo dotkliwe, co więcej przy obecnie działającym systemie prawnym, bardzo trudno jest je weryfikować.

Polecamy również:

 

Decyzja podatkowa – co robić?

Kontrola skarbowa – co robić, by się do niej przygotować?

Kontrola celno-skarbowa, do niedawna nazywana kontrolą skarbową, jest jednym z dwóch rodzajów kontroli, obok kontroli podatkowej, przed którą może stanąć przedsiębiorca. Jej celem jest ochrona interesów Skarbu Państwa poprzez sprawdzenie, czy firma rzetelnie prowadzi księgi i poprawnie rozlicza podatki. Na szczęście Krajowa Administracja Skarbowa ma obowiązek zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli skarbowej. Co robić, by wypadła ona pozytywnie?

Kontrola skarbowa wymaga zawiadomienia

Kontrola celno-skarbowa budzi lęk u wielu przedsiębiorców. Niesłusznie, ponieważ do jej przeprowadzenia można się tak przygotować, by z większym prawdopodobieństwem zakończyła się pomyślnie – nawet przy drobnych niedociągnięciach rozliczeniowych. Nie oznacza to, że przygotowanie rekomendowane jest samodzielnie, gdyż wielość przepisów a przede wszystkim fakt, iż dochodzi do ich ciągłej zmiany, powodują, że warto skorzystać z pomocy adwokata. Ale to rzeczy. Podstawą kontroli jest treść zawiadomienia przesłanego przez organ kontroli skarbowej. Powinno ono wpłynąć do podatnika na 7 do 30 dni przed planowaną kontrolą. Będzie ono zawierało informacje dotyczące planowanej kontroli, w tym tą najważniejszą – o zakresie przedmiotowym kontroli skarbowej. Dzięki temu przedsiębiorca wie, co należy przygotować przed przyjściem urzędników.

1. Przygotuj dokumenty do kontroli celno-skarbowej

Lista dokumentów, które będą wymagane podczas kontroli, powinna znaleźć się w zawiadomieniu. Te z nich, które zostały wydane w języku obcym należy przetłumaczyć, bo organ kontrolujący może tego wymagać. Tłumaczenie trzeba wykonać na własny koszt, który można jednak, przy spełnieniu kilku przesłanek, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Warto mieć świadomość, że kontrola skarbowa może objąć tylko dokumenty z okresu, który wskazano w zawiadomieniu. Wydawanie pism z okresu wybiegającego poza określony czas jest konieczne tylko na podstawie stosownego pisma, które kontrolujący muszą przedłożyć podatnikowi.

2. Daj kontrolującym dostęp do księgi podatkowej i dowodów księgowych

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na elektroniczne prowadzenie księgowości. W takich przypadkach, podczas kontroli skarbowej, trzeba udostępnić zawartość księgowych programów komputerowych. Organ kontrolujący powinien mieć wgląd przede wszystkim do księgi podatkowej i dowodów księgowych.

3. Dokonaj korekt w dokumentacji księgowej

Przed kontrolą skarbową jest jeszcze czas na uregulowanie niedomkniętych spraw. Dla pewności warto ponownie zweryfikować dokumentację księgową i w razie potrzeby skorygować deklaracje podatkowe oraz Kpi, żeby kontrolujący otrzymali w pełni poprawną dokumentację.

4. Przygotuj miejsce dla kontroli skarbowej

Zazwyczaj kontrola skarbowa odbywa się w siedzibie firmy, ponieważ bieżący dostęp do dokumentów i majątku znacznie przyspiesza pracę sprawdzających. Aby jednak organ podatkowy mógł przeprowadzić kontrolę w przedsiębiorstwie, jego właściciel musi przygotować do tego odpowiednie miejsce, najlepiej w osobnym pomieszczeniu, w którym będzie można bezpiecznie przechowywać dokumenty. Jeśli okaże się to niemożliwe, dokumenty trzeba będzie wydać, a kontrola zostanie przeprowadzona w urzędzie.

5. Pamiętaj o swoich prawach podczas kontroli

Wyjaśniliśmy już, z czym wiąże się kontrola skarbowa i co robić, by się do niej przygotować. Przed przyjściem urzędników warto dodatkowo poznać swoje prawa, wobec Krajowej Administracji Skarbowej, by mieć pewność, że kontrola nie narazi interesów firmy. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca może czynnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, a także wymagać od urzędników przestrzegania przepisów BHP ale też związanych bezpośrednio z procedurą kontrolną. Jeżeli w trakcie kontroli dojdzie do jakichkolwiek szkód, właściciel może domagać się odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. Po zakończonych czynnościach zawsze można złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do wystawionego protokołu, a także wnieść sprzeciw wobec sposobu przeprowadzenia kontroli, jeśli naruszyła ona przepisy. I ta ostatnia faza jest niezmiernie istotna. Apelujemy do przedsiębiorców, aby zawsze protokołować wszelkie zastrzeżenia, nawet gdy nie mamy, co do nich pewności. W przypadku dalszego negatywnego rozwoju sytuacji, jest to istotne oparcie – również dla adwokata – w pomocy przy kontroli i dochodzeniu swoich racji. Zgłaszanie uwag do protokołu to prawo kontrolowanego a organ nie może go odmówić. Jesteśmy świadomi, że nie zawsze jest ono łatwe przy oporze kontrolujących, jednak jest ono celowe.

Polecamy również:

Decyzja podatkowa – co robić?

Decyzja podatkowa – co robić, gdy urząd skarbowy żąda pieniędzy?

Otrzymałeś niekorzystną decyzję od urzędu skarbowego? To nie oznacza, że od razu musisz się z nią zgodzić. W zależności od okoliczności możesz złożyć odwołanie, zażądać stwierdzenia nieważności lub zaskarżyć decyzję do sądu. Warto to zrobić szczególnie wtedy, gdy masz pewność, że dotarła do Ciebie błędna lub niejasna decyzja podatkowa. Co robić więc, by uniknąć zapłaty i zyskać na czasie?

Rodzaj decyzji podatkowej a sposób działania

Decyzje podatkowe mogą dotyczyć kilku kwestii, de facto nie jest ich mało, otóż mogą np.

 • korygować kwotę podatku do zapłaty;
 • określać sumę nieuregulowanego podatku lub;Decyzja podatkowa – co robić?
 • podsumowywać kontrolę podatkową w firmie.

Sposób postępowania po otrzymaniu niekorzystnej decyzji nie zależy jednak od jej treści, ale od etapu postępowania podatkowego, na którym została wydana oraz zakresu, w jakim przedsiębiorca uznaje ją za błędną.

Powzięcie działania w przypadku błędnych lub niejasnych decyzji jest o tyle opłacalne, że można w ten sposób opóźnić ich wykonanie a docelowo wykluczyć je z porządku prawnego. Standardowo decyzje organów pierwszej instancji wchodzą w życie po 14 dniach od doręczenia, natomiast przy wniesieniu odwołania – dopiero po rozstrzygnięciu sprawy, czyli nawet po kilku miesiącach.

Odroczenie wykonalności nie ma zastosowania jedynie w przypadku decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, o których decyduje naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego na mocy prawa podatkowego, jednak i z tym problemem w pewnych przypadkach można podjąć owocną walkę.

Odwołanie od decyzji podatkowej

Pierwszą rzeczą, którą można zrobić po otrzymaniu niekorzystnej decyzji podatkowej, jest złożenie odwołania – osobiście lub drogą pocztową. Powinny się w nim znaleźć przede wszystkim:

 • powód złożenia odwołania, czyli wyjaśnienie, dlaczego przedsiębiorca się z nią nie zgadza;Decyzja podatkowa – co robić?
 • żądanie, czyli informacja, czy decyzja powinna być uchylona w części, czy w całości,
 • dowody potwierdzające żądanie, czyli argumenty prawne przemawiające za zasadnością odwołania.

Warto użyć jak najmocniejszej argumentacji, ponieważ jeśli odwołanie nie przekona organu, podatek najprawdopodobniej zostanie ściągnięty przymusowo. Silna argumentacja wynika często ze znajomości linii orzecznictwa i dorobku prawnego, który niejednokrotnie przekonuje Organ do zmiany decyzji. Nawet jeżeli Organ nie da się przekonać, swoich racji można dochodzić następnie w sądach administracyjnych.

Ale wróćmy do podstaw. Na wniesienie odwołania ustawodawca przewiduje 14 dni. Termin ten liczy się od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji podatkowej. Jeśli ostateczny termin wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, okres zostaje wydłużony do następnego dnia roboczego. W przypadku wysłania odwołania listem za datę złożenia uznaje się datę na stemplu pocztowym.

Nie ukrywamy, że jest to blog prowadzony przez fachowców z kompetencjami jak adwokat czy doradca podatkowy. Nie ukrywamy również, że istotnie utrudnione zadanie mamy, gdy Klient przychodzi do nas w ostatnich dniach terminu. Dlatego, gdy otrzymasz decyzję poradź się adwokata jak najszybciej. Nie znaczy to, że musisz korzystać z jego usług doradztwa prawnego, czy obrony ale warto zorientować się, co do szans w odwołaniu. Taka porada może być również zdalna, gdyż w tym wypadku liczy się treść decyzji a nie znajomość całej sprawy. Na dokładną analizę przyjdzie czas później.

Co robić, gdy odwołanie jest niemożliwe?

Od niektórych decyzji podatkowych nie ma możliwości odwołania. Są to tzw. decyzje ostateczne. Decyzja ostateczna to np. taka od której nie wniesiono odwołania w terminie.Decyzja podatkowa – co robić?

Można jednak wnioskować o unieważnienie takiej decyzji. Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy:

 • decyzję skierowano do osoby niezwiązanej z rozpatrywaną sprawą,
 • zawiera ona wadę, która czyni ją nieważną (szerokie pojęcie wymaga znajomości orzecznictwa);
 • rozpatrywana sprawa została już rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną,
 • decyzję wydał niewłaściwy organ podatkowy,
 • wydanie decyzji nastąpiło bezprawnie lub z rażącym naruszeniem prawa (szerokie pojęcie);
 • wykonanie decyzji oznaczałoby dopuszczenie się czynu karalnego,
 • wykonanie jest niemożliwe (obecnie i w przyszłości).

Co ważne, w przypadku czterech pierwszych przesłanek okres, który upłynął od daty doręczenia decyzji, nie może przekroczyć 10 lat. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej należy złożyć do organu wyższego niż ten, który ją wydał.

W tym wypadku rekomendujemy stanowcze badanie sprawy przez specjalistę. Zapraszamy do kontaktu.

Zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego

Co więc robić, kiedy odwołanie zostanie rozpatrzone negatywnie? Ostatecznym wyjściem jest złożenie skargi do sądu administracyjnego, na co przedsiębiorca lub po prostu podatnik ma 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia.

Wbrew nazwie, nie należy kierować go bezpośrednio do sądu, lecz do organu, którego działanie się zaskarża. Ma on obowiązek przekazać wniosek do sądu, który rozpatrzy go i wyda wyrok.

Warto wiedzieć, że zaskarżenie decyzji do Sądu, inaczej niż odwołanie, nie powoduje odroczenia jej wykonalności, chociaż może przy złożeniu odpowiednich wniosków formalnych.

Dlatego, jeśli jest to na korzyść zaskarżającego, jednocześnie z wniesieniem zaskarżenia należy wnioskować o wstrzymanie wykonalności decyzji. Wnioskowi powinno towarzyszyć solidne uzasadnienie, wskazujące na trudno odwracalne skutki wykonania decyzji lub związanie z nim niebezpieczeństwo szkody i tu znów kłania się niestety niejednolita linia orzecznicza.

Zapłata podatku zgodnie z decyzją podatkową

W niektórych przypadkach najlepszym wyjściem jest zaakceptowanie decyzji podatkowej i zrobienie tego, do czego zobowiązuje przedsiębiorcę urząd skarbowy. Warto wybrać tę opcję na przykład wtedy, gdy żądana przez urząd kwota jest stosunkowo niewielka lub gdy z góry wiadomo, że szanse na unieważnienie decyzji są niewielkie.

Możliwe jest też zapłacenie podatku ale odwołanie się od decyzji. Ustrzeże to przedsiębiorcę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, które wynoszą zmiennie ok. 8% w skali roku. Wtedy nawet po zapłacie należności będzie można złożyć odwołanie, a ryzyko naliczenia odsetek zmaleje do zera. Nie zmienia to faktu, że na odwołanie od decyzji administracyjnej mamy 14 dni od jej doręczenia.Decyzja podatkowa – co robić?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wnioskował o odroczenie przed zapłatą należności, ale wniosek został rozpatrzony negatywnie, należy jak najszybciej przelać pieniądze na konto urzędu. W przeciwnym razie, jeśli US sam je zajmie, zostanie naliczona opłata egzekucyjna w wysokości 5% wartości zajętej kwoty. Warto też wnioskować o rozłożenie płatności na raty, by ustrzec się przed sprzedażą majątku i zaciąganiem kredytu, a dodatkowo zyskać na czasie.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Zapraszamy do działu kontakt.

Polecamy również:

kontrola

Różnica pomiędzy kontrolą podatkową i postępowaniem podatkowym;

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Przechodząc do serwisu zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
 • Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
 • Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
 • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce cookies.

Tak wykorzystujemy Twoje informacje

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika. Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w tym regulaminie.

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli “Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.)”, z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie. NIP: 677-00-72-027. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tej strony oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań.

Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród naszych partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.

Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.

W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli w ramach uzasadnionego interesu wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Aby wyrazić zgodę, kliknij w przycisk „Przejdź do serwisu”. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.

Twoje prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się między innymi o tzw. rozwiązaniach opt-out, które umożliwiają określenie Twoich ustawień prywatności w trakcie korzystania z Internetu.

Polecamy również: