ludzie_shutterstock_793409209

COVID – zaległości nieściągalne, jak poprawnie je zaliczać w KUP i nie być kontrolowany ?

Czy wierzytelności nieściągalne od kontrahenta możemy zawsze zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Zarówno w odniesieniu do podatku od dochodów osób fizycznych jak i osób prawnych istnieje możliwość zaliczenia wierzytelności nieściągalnych do kosztów uzyskania przychodów.

Można to zrobić jednak tylko w sytuacji spełnienia konkretnych warunków.

Co do zasady, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

Wyjątek stanowią jednak wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w ściśle określony sposób.

JAK DOKUMENTOWAĆ OWĄ NIEŚCIĄGALNOŚĆ?

Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa o CIT, przewidują ten sam katalog sposobów dokumentowania faktu nieściągalności wierzytelności.

Są nimi m.in. postanowienie organu egzekucyjnego o nieściągalności, które powinno być uznane odpowiednio przez wierzyciela a także postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy np. majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Może to być również postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego albo umorzeniu go z precyzyjnie wskazanych przyczyn w ustawach podatkowych.

Niezależnym dokumentem od procedowania w Sądzie może być również protokół sporządzony przez podatnika stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Podkreślenia wymaga, że przedstawiony katalog sposobów dokumentowania faktu nieściągalności wierzytelności jest katalogiem zamkniętym.

Oznacza to, że inne dokumenty niż wskazane powyżej nie mogą stanowić podstawy uznania danej wierzytelności za nieściągalną.

Tym samym nie można zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów.

CZY TERMIN PRZEDAWNIENIA MA NA TO WPŁYW?

Co więcej, wierzytelności nieściągalne możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie do daty ich przedawnienia.

Wynika to z ogólnej zasady obowiązującej na gruncie prawa podatkowego, zgodnie z którą za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Przedawnienie wierzytelności należy rozumieć zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Zasadniczo termin przedawnienia wynosi sześć lat.

Z kolei dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Należy jednak pamiętać, że przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy przedawnienia.

Warto również wspomnieć o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2018 roku (III SA/Wa 42/18).

Zgodnie z nim do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te wierzytelności nieściągalne i umorzone, które uprzednio na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o PIT zostały zarachowane jako przychody należne.

Skoro zatem jako przychód należny zarachowana zostaje wierzytelność netto, nieobejmująca należnego podatku VAT, to zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlega oczywiście ta zarachowana część wierzytelności.

Powyższe stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 lipca 2019 roku (II FSK 2841/17).

Zgodnie z nim podatnik nie może zaliczyć do kosztów wartości nieściągalnej i umorzonej wierzytelności w kwocie brutto.

Podsumowując, wierzytelności nieściągalne możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko gdy spełnią określone wymogi ustawowe.

Jednocześnie pamiętajmy, że w sytuacji, gdy w wierzytelności nieściągalnej zawarty jest VAT, do kosztów uzyskania przychodów zaliczamy jedynie wierzytelność w kwocie netto.

POLECAMY RÓWNIEŻ:
Kontrola podatkowa

BPK_VAT

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT bez wiedzy podatnika. Możliwe ?

Przyczyny wykreślenia mogą być różne

Poczynając od prozaicznych, gdy organ uzna, że podatnik nie istnieje, przechodząc przez sytuacje, do których może przyczynić się epidemia, np.

  • organ nie może skontaktować się efektywnie z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem; albo
  • podatnik nie stawia się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Poważniejszą sytuacją, wymagająca z pewnością działania przedsiębiorcy, jest uznanie przez organ, że działa on z zamiarem wykorzystania działalności instytucji finansowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowym.

To tylko część z przesłanek wykreślenia podatnika z rejestru VAT.

Ale to właśnie z ich powodu czasami zdarza się tak, że podmiot zostaje wykreślony z rejestru VAT.

O wykreśleniu podmiot dowiaduje się nie z zawiadomienia organu podatkowego, ale przypadkowo.

Częstymi sytuacjami są, gdy przedsiębiorca nie może dokonać płatności w ramach split payment, która to czynność wymaga posiadania takiego statusu.

Okazuje się, że przyczyną powyższego jest fakt, że organ podatkowy nie zawsze ma obowiązek poinformowania podatnika o wykreśleniu go z rejestru, jako podatnika VAT.

Wykreślenie jest doniosłe również dla przedsiębiorców realizujących wewnątrzwspólnotowe transakcje. Bowiem wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go również z rejestru podatników VAT UE.

Decyzja podatkowa – co robić?

Jak zatem samodzielnie sprawdzić, czy organ podatkowy nie wykreślił nas z rejestru VAT, nie zawiadamiając nas o tym?

Możemy oczywiście skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym i tam zasięgnąć informacji.

Powyższe może być jednakże istotnie utrudnione obecnie w czasach epidemii i zamknięcia urzędów a także konieczności przedstawiania dowodu osobistego.

Prostszym sposobem jest sprawdzenie naszego statusu jako podatnika VAT w internetowym „wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”.

Podobnie można sprawdzić nasz status w internetowym systemie potwierdzenia numeru VAT (VIES), prowadzonym przez Komisję Europejską.

Poniżej linki, aby to uczynić:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Podsumowując, aby uniknąć życia w nieświadomości a następnie niemiłego zaskoczenia i konsekwencji podatkowych sprawdzaj, czy Ty, Twoja firma albo Twoi kontrahenci znajdują się w rejestrze jako czynni podatnicy VAT.

Dokumentujcie również okresowo swój oraz swoich kontrahentów status np. poprzez wydruk statusu z rejestru.

Tym bardziej, że jest to przejaw należytej staranności kupieckiej, na którą może będzie trzeba powołać się w innych rodzajach postępowań.

Jeżeli dojedzie do takiej sytuacji mamy ograniczony czas reakcji.

Z pewnością przyda nam się również skonsultowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem, pomagającym wyjaśnić nam, co możemy zrobić.

Niestety przepisy w tej materii przygotowano w sposób zawiły.

Polecamy również:

Koronawirus2

Jakie czekają nas zmiany podatkowe w związku z pandemią ?

Rząd zapowiedział wprowadzenie rządowego pakietu działań, mającego za zadanie ochronę przedsiębiorców w sytuacji trwającej pandemii. Poniżej sygnalizuję, jakiego rodzaju najważniejsze działania są przewidziane:

1) umożliwienie zawieszenia kontroli podatkowych i celno – skarbowych a także postępowań podatkowych;

2) odliczenie wartości darowizn od dochodu, które zostaną przekazane na walkę z koronawirusem ;

3) przesunięcie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maja 2020 roku;

4) umożliwienie rezygnacji z zaliczek uproszczonych. Mali podatnicy korzystający w bieżącym roku z tej preferencji mogą zrezygnować z tej formy za okres od marca do grudnia 2020 roku;

5) pracodawcy dostaną więcej czasu na wpłatę zaliczek, tj. do 1 czerwca 2020 roku, prolongata terminu będzie odnosić się do zaliczek na podatek dochodowy za miesiące od marca do kwietnia 2020 roku;

6) zostanie odłożony obowiązek raportowania JPK_VAT w nowej formie do 1 lipca 2020 roku; oraz

7) rozłożone płatności podatku na raty lub odroczony termin płatności nie będą obciążane opłatami prolongacyjnymi;

Wszystkie powyższe rozwiązania uzależnione są od spełnienia warunków wskazanych w ustawie, która oczekuje na uchwalenie.

kontrola w firmie

Czy urząd może rozpocząć kontrolę bez zawiadomienia?

Czy urząd może rozpocząć kontrolę bez zawiadomienia ?
Czyżby goszczący w Twojej firmie kontrolujący mógł zasiąść za biurkiem Prezesa ?
Czy są jakiekolwiek wytyczne, jak powinien i czego urzędnik nie może robić ?

Charakter regulacji

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl tematów dotyczących bezpośrednio Ciebie –  przedsiębiorcy.

Wielu przedsiębiorców po prostu nie zna  omawianej ustawy a Ci którzy próbują ją interpretować napotykają często istotne problemy.

Z kolei stosowanie ustawy przez urzędy to już zupełnie inna bajka, którą również omówimy w rozpoczętym cyklu. Przybliżmy zatem ten ciekawy i praktyczny dla biznesu produkt ustawodawcy.

Ustawa „Prawo przedsiębiorców” została powołana przez ustawodawcę do życia w dniu 30 kwietnia 2018 roku.

Jak wskazywano przy pracach nad ustawą, jak również w zwieńczonej w niej preambule (zwykle patetyczne intro na początku ustawy), ustawa ma zagwarantować:

i) prawa przedsiębiorców; oraz

ii) uwzględniać potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji.

Jest ona istotna również dla kontrolowanego, gdyż zawiera szereg przepisów, które nakładają ograniczenia dla organu w zakresie tego, jak może być przeprowadzana kontrola na przedsiębiorcach.

Mają one za zadanie zracjonalizować czynności kontrolne organów administracji publicznej i zredukować ich uciążliwość.

Każdy zatem, kto spodziewa się w swoim zakładzie kontroli, powinien pamiętać o przysługujących mu uprawnieniach, które rzadko wspominane są przez kontrolerów.

Najważniejsza i wymagana cecha kontroli

Najważniejszym z nich jest niewątpliwie prawo przedsiębiorcy do tego, aby kontrola odbywała się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Możesz pomyśleć – oczywistość, bo jak inaczej ?

Otóż liczne przykłady z praktyki zawodowej i ilość skarg wpływających na organy jednak temu przeczą, że dla wszystkich jest to oczywiste. Rzeczywistość sugeruje zatem dobitnie, że procedury bywają nie przestrzegane przez kontrolujących.

Reakcja na nieprawidłowości – SPRZECIW

Ustawodawca będąc świadomym powyższego, uposażył przedsiębiorcę w możliwość wniesienia sprzeciwu.

Skutecznie przygotowany sprzeciw, wobec faktycznych naruszeń organów państwowych, pozwoli nawet wstrzymać prowadzone postępowanie kontrolne.

Powstaje pytanie.

Co pozwala przedsiębiorcy wnieść taki sprzeciw ?

Możliwości jest kilka.

Poczynając od nieprawidłowości przy rozpoczęciu działań kontrolujących, tj. np.

i) przy nieprawidłowym zawiadomieniu przedsiębiorcy o planowanym rozpoczęciu kontroli; idąc przez

ii) nieprawidłowe okazanie; lub

iii) brak okazania przedsiębiorcy legitymacji służbowej kontrolującego; a kończąc na

iv) prowadzeniu zbyt wielu kontroli u przedsiębiorcy dotyczących tego samego zagadnienia.

W rozpoczętym cyklu artykułów omówimy te i inne przypadki. Dzisiaj zajmiemy się zawiadomieniem o planowanym wszczęciu kontroli.

Doręczenie zawiadomienia

Zawiadomienie o kontroli należy doręczyć przedsiębiorcy.

Istotne jest to, że organ nie może wszcząć kontroli przed upływem 7 dni od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia.

Kolejny termin też jest niezmiernie istotny, gdyż jego wyznaczenie nie pozwala trzymać kontrolowanego w niepewności przez okres 30 dni od momentu zawiadomienia.

Organ bowiem musi właśnie najpóźniej w ciągu 30 dni od zawiadomienia wszcząć kontrolę.

W przeciwnym razie, a więc po upływie terminu, organ musi zawiadomić raz jeszcze przedsiębiorcę.

Po upływie 30 dni – możesz jechać zatem swobodnie na wakacje, pamiętając jednak, że po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia przez listonosza kolejnego zawiadomienia uważane jest ono za doręczone.

Licząc zgodnie z powyższym, mamy minimum 21 dni do kolejnej kontroli a w praktyce, bardzo często znacznie, znacznie dłużej (temu złożonemu zagadnieniu poświęcimy oddzielny artykuł).

Najważniejsze elementy zawiadomienia

Z punktu widzenia pozyskania informacji o kontroli ważne są elementy, które powinno zawierać prawidłowe zawiadomienie.

Oprócz takich elementów, jak wskazanie organu kontrolującego, daty i miejsca wystawienia istotną informacją jest zakres planowanej kontroli.

Pamiętaj, że tego zakresu organ powinien się trzymać a wyjście poza zakres wymaga de facto wszczęcia nowej kontroli. W takich chwilach rekomendujemy pomoc profesjonalisty, jak np. adwokata.

Od powyższych zasad oczywiście (jak to w prawie), bywają wyjątki.

Jednym z przykładów odmienności jest to, że to przedsiębiorca sam może wnioskować o skrócenie 7-dniowego terminu wszczęcia kontroli od momentu zawiadomienia o niej. Umiejętnie umotywowany wniosek spowoduje wszczęcie kontroli wcześniej.

Taka okoliczność, jakkolwiek na pierwszy rzut oka nie wygląda apetycznie dla kontrolowanego, czasami może zostać wykorzystana na korzyść kontrolowanego.

mozliwosc-swiadek

KAS – czym jest i jak działa? Najważniejsze informacje

KAS – cóż kryje się pod tym tajemniczym skrótem?

Otóż, jak się okazuje jest to dość istotna instytucja państwowa podporządkowana bezpośrednio odpowiedniemu ministrowi do spraw finansów publicznych (jej szefem jest wiceminister finansów), której rozwinięta nazwa mówi wiele o jej działalności. „Krajowa Administracja Skarbowa”, bo o niej mowa, jest dokładniej rzecz ujmując, jednym z organów administracji skarbowo-celnej, w ramach której działają takie organy jak: Służba Celno-Skarbowa, urzędy skarbowe, oraz izby administracji skarbowej.

Czym zatem zajmuje się KAS? Przede wszystkim

  • kontrolą spełniania obowiązku uiszczania odpowiednich opłat publicznych i podatków;

  • obsługą i wsparciem podatników;

  • poborem należności celnych i podatkowych.

Od niedawna skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa kładzie większy nacisk na działania związane z obsługą tak zwanych „dużych podatników”, ujednoliceniem przepisów prawa podatkowego, minimalizacją możliwości nadinterpretacji, lub rozbieżności w orzecznictwie poszczególnych oddziałów i urzędów. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt wzmożonego zwalczania przestępczości ekonomicznej, w tym tak głośnej ostatnio walki z prowadzonymi na ogromną skalę wyłudzeniami VAT.

Ważną informacją związaną z KAS, jest podpisana przez prezydenta nowelizacja, której zadaniem jest poszerzenie uprawnień funkcjonariuszy do spraw celno-skarbowych, oraz uprawienie funkcjonowania działania samego urzędu. Jak podaje komunikat Kancelarii Prezydenta, prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową postępowania mogą odbywać się z pominięciem udziały policji, a sami urzędnicy są w stanie uzyskać większy dostęp do informacji o podatniku, w tym o jego rachunkach bankowych. To nie wszystko – wraz z nowelizacją, KAS dostał również dostęp do informacji gromadzonych przez takie instytucje jak Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polskie Linie Kolejowe, czy Żeglugę Śródlądową. Co za tym idzie? W razie potrzeby, urząd może uzyskać informacje dotyczące krajowych podróży danego podatnika.

Nowelizacja ustawy uderzy również w potencjalnie nieuczciwych przedsiębiorców, którzy już zakończyli swoją działalność gospodarczą. A to za sprawą możliwość wszczęcia kontroli celno-skarbowej względem firm już niedziałających.

Kolejną, istotną dla obywateli zmianą, jest upoważnienie KASu do skontrolowania paliw, których pochodzenie nie zostało ujawnione. Co więcej, kontroli można będzie poddać również jakość danego paliwa.

Czy podpisana nowelizacja wyjdzie Polsce i Polakom na dobre? Na to stwierdzenie musimy niestety poczekać.

Polecamy również:

kontrola

Różnica pomiędzy kontrolą podatkową i postępowaniem podatkowym;

Drogi Użytkowniku,

przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów. Przechodząc do serwisu zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
  • Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
  • Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
  • Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce cookies.

Tak wykorzystujemy Twoje informacje

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika. Podstawowe zasady korzystania z naszych serwisów zostały określone w tym regulaminie.

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli “Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej: Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.)”, z siedzibą w Krakowie, al. Waszyngtona 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000660949 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS w Krakowie. NIP: 677-00-72-027. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tej strony oraz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań.

Wykorzystywanie Twoich informacji przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród naszych partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.

Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.

W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli w ramach uzasadnionego interesu wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Aby wyrazić zgodę, kliknij w przycisk „Przejdź do serwisu”. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.

Twoje prawa

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się między innymi o tzw. rozwiązaniach opt-out, które umożliwiają określenie Twoich ustawień prywatności w trakcie korzystania z Internetu.

Polecamy również: