Wypadek komunikacyjny

Zostałeś poszkodowany?

Opisz nam swoją sprawę. Weryfikacja jest całkowicie bezpłatna.

Zostałeś ranny w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, kierowca, motocyklista, pieszy czy rowerzysta?

Zgłoś swoją sprawę, a pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za doznaną szkodę!

W wyniku wypadku, możesz dochodzić:

ZADOŚĆUCZYNIENIA

w sytuacji wyrządzenia Ci szkody niemajątkowej tj. uszkodzenia ciała/rozstroju zdrowia.

ODSZKODOWANIA

w sytuacji wyrządzenia Ci szkody majątkowej, pozostającej w związku z wypadkiem.

KOSZTY LECZENIA I REHABILITACJI

KOSZTY OPIEKI

KOSZTY TRANSPORTU

UTRACONE ZAROBKI

Zadośćuczynienie:

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę ma pełnić funkcję kompensacyjną, bowiem stanowi ono przybliżony ekwiwalent za doznaną przez poszkodowanego szkodę niemajątkową (krzywdę), a zatem powinno ono wynagrodzić doznane przez poszkodowanego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.

Ustalając kwotę zadośćuczynienia należy mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem zdarzenia związanego z zastosowaniem fizycznej przemocy względem pokrzywdzonej, jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz występujące od tej pory cierpienia psychiczne.

Wysokość zadośćuczynienia zależna jest m. in. od rodzaju naruszonego dobra, rozmiaru krzywdy, stopnia winy sprawcy, przyczynienia się poszkodowanego do szkody, wieku poszkodowanego, zawodu czy charakteru obrażeń.

Zadośćuczynienie obejmuje wszelką krzywdę fizyczną oraz psychiczną wyrządzoną poszkodowanemu przez sprawcę wypadku.

 

Odszkodowanie:

Zgodnie z art. 444 Kodeksu cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Odszkodowanie obejmuje przede wszystkim:

 • koszty leczenia i rehabilitacji – w sytuacji zaistnienia potrzeby skorzystania z odpłatnych wizyt u specjalistów, badań czy rehabilitacji;
 • opieki – w sytuacji, gdy poszkodowany ze względu na obrażenia ciała wymaga pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. sprzątania, przygotowywania posiłków, higieny lub załatwiania spraw w urzędzie;
 • transportu – w sytuacji poniesienia przez poszkodowanego kosztów na transport do placówek medycznych, w których leczył się po wypadku;
 • utraconych zarobków – w sytuacji, gdy poszkodowany z uwagi na niezdolność do pracy utracił możliwość do zarobkowania, w wysokości którą mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Nie czekaj, zgłoś się do nas! A pomożemy Ci w dochodzeniu roszczeń przed zakładem ubezpieczeń oraz Sądem.

Gwarantujemy:

 • weryfikację Twojej sprawy;
 • ustalenie zakresu odpowiedzialności sprawcy wypadku;
 • ustalenie należnych Ci roszczeń odszkodowawczych;
 • wsparcie w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • przygotowanie zgłoszenia szkody, reklamacji oraz pism procesowych;
 • reprezentacje w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń;
 • reprezentacje w postępowaniu przez Sądem;
 • uzyskanie sprawiedliwego odszkodowania za doznaną przez Ciebie szkodę.
Jakie sprawy obsługujemy?

Śmierć bliskiej osoby

Wypadek w sporcie

Błędy w sztuce

Straty materialne

Wypadek komunikacyjny

Wypadki w pracy

Uszkodzenie pojazdu

Niesłuszne pozbawienie wolności